Temeljem članka 6. Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 6/05.), a u svezi s člankom 31. i 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04. i 37/08.) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije objavljuje Javni poziv za prijavu osoba za izbor i imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04. i 37/08.), a u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata, u svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave osniva se Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata koje djeluje pri upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove zdravstva. Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje skupština jedinice područne (regionalne) samouprave iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

U Osječko-baranjskoj županiji Povjerenstvo je osnovano Odlukom o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 6/05.), a trenutno djeluje u svom četvrtom sazivu imenovanom 4. travnja 2017. godine na rok od četiri godine.

Sukladno Zakonu Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • prati primjenu propisa na području jedinice područne (regionalne) samouprave koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
  • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
  • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
  • podnosi skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
  • obavještava javnost o povredama prava pacijenata i obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Radi pripreme prijedloga za novi izbor i imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u peti saziv, pozivaju se pacijenti te članovi nevladinih udruga i stručnjaci s područja zaštite prava pacijenata da se prijave za izbor i imenovanje članova Povjerenstva.

Pisane i kvalitetno obrazložene prijave koje za člana udruga trebaju sadržavati i dokaz o članstvu u udruzi odnosno za stručnjake s područja zaštite prava pacijenata dokaz o stručnosti mogu se podnijeti do 12. veljače 2021. godine, na adresu:

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Kapucinska 40, 31 000 Osijek

s naznakom „za izbor i imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata“

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost