Krizna situacija u svezi s pandemijom, presudno je utjecala na prvo povijesno održavanje sjednice Gradskoga vijeća Grada Osijeka s izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte i ujedno iznudila teme Dnevnoga reda danas održane 25. sjednice. U radu je sudjelovalo svih 37 vijećnika – predloženi Dnevni red i objedinjena rasprava o svim točkama usvojeni su jednoglasno – amandmana na predložene točke nije bilo.

Vijećnici su odlučivali o Izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka, Dopuni Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva, Dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, Odluci o oslobađanju plaćanja komunalne naknade tijekom okolnosti uzrokovanih virusom COVID – 19 i Informacijama o mjerama za ublažavanje posljedica djelovanja virusa COVID-19 na gospodarstvo i Osječane.

IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA OSIJEKA
Smanjen je postotak izdvajanja za financiranje uređenja i izgradnje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti te drugih poslova mjesne samouprave Grada Osijeka s 3 na 0,5 % od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini. Osnovicu za izračun navedenoga postotka čine: porez i prirez na dohodak (umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije), porezi, kazne i upravne mjere te ostali prihodi.
Gradski vijećnici utvrdili su da nesagledive posljedice globalnog širenja pandemije, iziskuju izvršavanje samo zakonskih i postojećih ugovornih obveza te odlučili obustaviti i rezati sve rashode za koje ne postoji neophodna potreba, kako bi se otvorile šire mogućnosti za odgovor na povećane potrebe građana, poduzetnika i proračunskih korisnika.

DOPUNA OPĆEG PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
Uslijed novonastale javnozdravstvene situacije i posljedica koje ostavlja na nacionalno gospodarstvo i paket gospodarskih mjera Vlade Republike Hrvatske – Gradsko vijeće Grada Osijeka usvojilo je novu mjeru za suzbijanje negativnih gospodarskih posljedica krize, poradi održavanja likvidnosti i zadržavanja postojećih radnih mjesta subjekata malog gospodarstva na području Osijeka.
Sukladno Općem programu poticanja razvoja poduzetništva, korisnici su (n)ove mjere subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Osijeka. Gradonačelnik Ivan Vrkić uputit će Javni poziv subjektima malog gospodarstva koji ispunjavaju uvjete da se prijave za dodjelu potpora Grada Osijeka u iznosu do 1.000,00 kuna po zaposleniku.

DOPUNA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Vijećnici Gradskoga vijeća zbog pandemije i narušene gospodarske aktivnosti, usvojili su Dopunu Odluke o komunalnoj naknadi, zbog rasterećenja gospodarskih subjekta za vrijeme trajanja ovih okolnosti. Drugim riječima, Grad Osijek u potpunosti je oslobodio obveznike plaćanja komunalne naknade vlasnike ili korisnike poslovnih prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, dok traje kriza izazvana korona virusom.

ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE TIJEKOM OKOLNOSTI UZROKOVANIH VIRUSOM COVID-19
Gradsko vijeće Grada Osijeka danas je u potpunosti oslobodilo obveze plaćanja komunalne naknade za travanj, svibanj i lipanj 2020. – obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnike, pravne osobe i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost – za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti.

INFORMACIJA O MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA DJELOVANJA VIRUSA COVID-19 NA GOSPODARSTVO I OSJEČANE
Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Informaciju o mjerama za ublažavanje posljedica epidemiološke situacije koja je umnogome promijenila naše živote. Gradska uprava tako je dobila „zeleno svjetlo“ u pogledu: oslobađanja sudjelovanja u cijeni usluga Dječjeg vrtića Osijek od 16. ožujka do 15. svibnja za onu djecu koju roditelji ne dovode u vrtić, oslobađanja sudjelovanja roditelja u plaćanju produženog boravka u osnovnim školama do uspostave odgojno-obrazovnog procesa, obustave naplate spomeničke rente od 20. ožujka do 20. svibnja, obustave prisilne naplate potraživanja Grada Osijeka počevši od ožujka 2020. (izuzev onih kojima prijeti zastara), oslobađanje plaćanja zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada i gradskih javnih poduzeća za mjesec travanj s mogućim produženjem ove mjere.

Gradsko vijeće sve točke usvojilo je bez ijednog glasa protiv. Samo je prva točka – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka – usvojena većinom glasova (24) uz 13 suzdržanih.

Izvor: Grad Osijek